Market Maturity Levels

Het vraagt een mentale mind-shift, een cultuurverandering. De focus is op algehele effectiviteit, niet langer op efficiency in de individuele functies. Dit soort verandering stuit op weerstand omdat macht en zeggenschap ‘weggenomen wordt’ van de individuele/business functies. Het vraagt dan ook sterk change leadership vanuit de business.

  • Eiland: Units, afdelingen, groepen dan wel individuen zijn vooral gericht op ‘het eigen ding’ en er is weinig afstemming om tot end-to-end optimale oplossingen te komen. Bij gebrek aan gestruktureerde wijzen van werken blijft informatie veelal opgesloten binnen de eigen entiteit. De inzet van IT-middelen is veelal zeer beperkt. Commercie wordt vaak getypeerd door een vorm van anarchie. Verkopers beschouwen zich vaak ‘koning’ in hun ‘koninkrijk’. Er is geen eenduidige doelstelling waarop de koers van de organisatie is gericht. Denken en doen zijn gebaseerd op de korte termijn, en de resultaten zijn vergaand onvoorspelbaar. Successen zijn vooral het resultaat van getalenteerde individuen in marketing, verkoop en service.
  • Confederatie: Er wordt een begin gemaakt met organisatorische integratie, vaak met de IT-afdeling als initiator. De beperking schuilt echter in het feit dat de organisatie historisch is gestructureerd, en als dusdanig opereert vanuit zelfstandige business functies. Management en leiderschap zijn vooral gericht op efficiency van de functie. Verdere integratie stuit op weerstand, en het ontbreekt veelal aan overkoepelende visie en leiderschap die noodzakelijk is om end-to-end afstemming te laten plaatsvinden.
  • Proces: Processen vormen de ruggegraat van het bedrijf. Iedere medewerker in marketing, verkoop, services en support is getraind in de bedrijfsbijbel‘hoe-de-dingen-te-doen’. Commercie is een systematisch proces, waarbij duidelijke keuzen gemaakt worden voor klanten en speelvelden waar daadwerkelijke waardecreatie mogelijk is. Verkoopresultaten zijn ‘geen toeval’ meer zijn. Omdat inzicht in de belangrijkste klantwensen/behoeften bestaat is er de mogelijkheid tot differentiatie/segmentatie. Informatie wordt echter nog onvoldoende structureel vastgelegd, en ook is er vaak nog onvoldoende inzicht in winstbijdrage per klant. Klantbehoefte en het klantaankoopproces worden richtinggevend voor de interne organisatie.
  • Business: In dit stadium is het zaak de organizational mind shift naar process orientatie verder uit te bouwen op basis van het streven naar continuous improvement van de business. Het perspectief voor wat betreft procesvoering, management, en optimalisatie verandert. Na de ontwikkeling in processen en organisatie (people) in het voorgaande stadium speelt IT in dit stadium weer een meer voorname rol. De organisatie is ‘in-the-lead’; processen, werkwijzen, competenties, middelen en bedrijfscultuur zijn optimaal afgestemd op veranderende situaties. De organisatie is in balans met de marktdynamiek. Het is exact bekend hoe klanten producten en diensten wensen af te nemen, en de handelwijzen zijn daarop afgestemd. Klant-interactiegedrag wordt breed (marketing, sales, consultancy, support, finance, ..) en structureel vergaard, en de eigen performance wordt voortdurend gemonitored.
  • Waardeketen: In dit meer futuristische stadium opereert de organisatie als integraal onderdeel van een intelligent business network. De visie bestaat er uit dat de organisatie alle toegevoegde waarden die in de eerdere stadia binnen de eigen Organizational Fitness zijn gerealiseerd nog verder weet uit te bouwen. Met de belangrijkste klanten en leveranciers is een vergaande samenwerking gerealiseerd. Aldus zijn effectieve en efficiente waardeketens gecreëerd.

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.